Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường THPT Phạm Hồng Thái - Hà Nội

Tài liệu gồm 17 trang với 8 mã đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 phần Số phức của trường THPT Phạm Hồng Thái - Hà Nội, mỗi đề gồm 25 bài tập trắc nghiệm. Đáp án nằm ở trang cuối.
XEM TRỰC TUYẾN


No comments: