GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 8 MỚI SOẠN THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI 2018

Giáo án soạn theo 5 mục hoạt động:

(1) Mục tiêu: 

(2) Phương pháp/Kĩ thuật: 
(3) Hình thức tổ chức hoạt động: 
(4) Phương tiện dạy học:
(5) Sản phẩm:
Đừng quên nhấn đăng kí https://goo.gl/eCX2aK để xem bài giảng toán 6,7,8,9 và ôn thi tuyển sinh 10 nhé. 
-  Giáo án  5 hoạt động theo hướng PTNL - Tin học 8 - Cả Năm - Bộ 1 
Tuần:1 Tiết:1 - 2 Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
http://bit.ly/2AIqsaP
Tuần:2 Tiết:3 - 4 Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
http://bit.ly/2RdzPJP
Tuần:3 Tiết:5 - 6 Bài thực hành 1: Làm quen với Free Pascal hoặc Turbo Pascal
http://bit.ly/2VyHalu
Tuần:4 Tiết:7 - 8 Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
http://bit.ly/2SHfCsy
Tuần:5 Tiết:9 - 10 Bài thực hành số 2: Viết chương trình để tính toán
http://bit.ly/2sfItbu
Tuần:6 Tiết:11 Bài thực hành số 2: Viết chương trình để tính toán (tt)
        Tiết:12 Bài 4: Sử dụng biến và hằng trong chuơng trình
http://bit.ly/2VGw6mC hoặc http://bit.ly/2VAG8Fz
Tuần:7 Tiết:13 Bài 4: Sử dụng biến và hằng trong chuơng trình (tt)
        Tiết:14 Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến
http://bit.ly/2Fe04co hoặc http://bit.ly/2Rb6m2Z
Tuần:8 Tiết:15 Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến (tt)
        Tiết:16 Bài tập
http://bit.ly/2RDEoME hoặc http://bit.ly/2Rb6m2Z
Tuần:9 Tiết:17 Bài tập
            Tiết:18 Kiểm tra một tiết lý thuyết
http://bit.ly/2GXp4qb
Tuần:10 Tiết:19 - 20 Bài 5: Từ bài toán đến chương trình
http://bit.ly/2LVf1kr
Tuần:11 Tiết:21 Bài 5: Từ bài toán đến chương trình (tt)
        Tiết:22 Bài 6: Câu lệnh điều kiện
Tuần:12 Tiết:23 - 24 Bài 6: Câu lệnh điều kiện (tt)
Tuần:13 Tiết:25 - 26 Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện
        Tiết:27 - 28 Bài tập
http://bit.ly/2F7QPKQ
Tuần:15 Tiết:29 - 30 Kiểm tra thực hành 1 tiết
Tuần:16 Tiết:31 - 32 Ôn tập
Tuần:17 Tiết:33 - 34 Kiểm tra học kì I
Tuần:18 Tiết:35 - 36 Bài 11: Giải toán và vẽ hình phẳng với Geogebra
Tuần:19
Hoàn thành chương trình HKI
Tuần:20 Tiết:37 - 38 Bài 7: Câu lệnh lặp
http://bit.ly/2LTJuzf
Tuần:21 Tiết:39 - 40 Bài tập
Tuần:22 Tiết:41 - 42 Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp For … do
Tuần:23 Tiết:43 - 44 Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước
Tuần:24 Tiết:45 - 46 Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp While … do
Tuần:25 Tiết:47 Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp While … do (tt)
        Tiết:48 Bài tập
Tuần:26 Tiết:49 Bài tập
        Tiết:50 Kiểm tra một tiết lý thuyết
Tuần:27 Tiết:51 - 52 Bài 9: Làm việc với dãy số
Tuần:28 Tiết:53 - 54 Bài 9: Làm việc với dãy số (tt)
Tuần:29 Tiết:55 - 56 Bài tập
Tuần:30 Tiết:57 - 58 Bài thực hành 7: Xử lí dãy số trong chương trình
Tuần:31 Tiết:59 - 60 Kiểm tra thực hành 1 tiết
Tuần:32 Tiết:61 - 62 Bài 10. Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy
Tuần:33 Tiết:63 - 64 Bài 12: Vẽ hình không gian với Geogebra
Tuần:34 Tiết:65 - 66 Ôn tập
Tuần:35 Tiết:67 - 68 Kiểm tra học kì II
Tuần:36 Tiết:69 - 70 Bài tập
Tuần:37 Hoàn thành chương trình HKII


1 comment:

Linh said...

cảm ơn add rất có ý nghĩa