SỐ HỌC 6 - BÀI GIẢNG HOẠT HÌNH VUI NHỘN SỐ HỌC 6


Bài giảng video gốm 49 bài được thiết kết bằng video hoạt hình. Mời các bạn cùng xem!I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
§1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp
§2. Tập hợp các số tự  nhiên
§3. Ghi số tự nhiên
§4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
§5. Phép công và phép nhân
§6. Phép trừ và phép chia
§7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số
§8.Chia hai lũy thừa cùng cơ số
§9. Thứ tự thực hiện các phép tính
§10. Tính chất chia hết của một tổng
§11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
§12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 (lý thuyết và bài tập)
§13. Ước và bội (lý thuyết và bài tập)
§14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số  nguyên  tố (lý thuyết và bài tập)
§15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố (lý thuyết và bài tập)
§16. Ước chung và bội chung (lý thuyết và bài tập)
§17. Ước chung lớn nhất (lý thuyết và bài tập)
§18. Bội chung nhỏ nhất (lý thuyết và bài tập)
Tóm tắt kiến thức và bài tập
Bài tập
Kiểm tra chương 45’ ( Chương I )

No comments: